טיפוסי ההלכות המיוחסות לצדוקים ומחלוקותיהם עם הפרושים

בארבעת הפרקים הקודמים נותחו יותר מעשרים הלכות משל הצדוקים 1 והובלטו בהם כמה מגמות בסיסיות שהצדוקים נבדלו בהן מן הפרושים יו החמרה בדיני שבת כדי למנוע את חילולה ; החמרה בדיני העונשין ; ריכוז סמכויות הפולחן בידי הכוהנים ; החמרה בדיני טומאה וטהרה . מטרת פרק זה היא לנתח את קורפוס ההלכות ולעמוד על המגמות האופייניות להן , כלומר מהן העמדות החברתיות והדתיות המשתקפות בהלכות הצדוקים ומה ניתן ללמוד מהן על עולמם של הצדוקים , על אמונותיהם ועל יחסיהם עם קבוצות אחרות . בתוך כך אדגיש את המסקנות המתבקשות מן ההלכה הצדוקית ואשר נוגעות לפרשנות המקרא של הצדוקים , ליחס בין הלכותיהם לאלו של הפרושים ושל כת קומראן ולזמנן , כלומר באיזה שלב בתולדות ההלכה הן התפתחו . לקראת סופו של הפרק אנסה לשחזר את תפיסת הקדושה והפולחן של הצדוקים . אך תחילה יש להגדיר את טבען של המחלוקות בין הפרושים לצדוקים . ראשית יש לנסות לסווג את הלכות הצדוקים לקבוצות ולהבין את אופייה של המחלוקת בין הפרושים לצדוקים . הסיווג הוא אמצעי מתודולוגי בלבד שבהמשך יקל בקביעת המאפיינים המייחדים את הלכות הצדוקים . ברצוני לחלק את עמדות הצדוקים לקטגוריות הא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי