יחסם של הצדוקים לטומאת המקדש

בכל ההלכות שנדונו בפרק זה - שרפת פרה אדומה , טומאת נידה , טומאת עצמות בהמה וטומאת הניצוק - הצדוקים מטמאים את מה שלדידם של הפרושים נחשב לטהור . מובן שעמדת הצדוקים איננה תאורטית בלבד , והיו לה השלכות חשובות על חיי היום יום . יש להניח כי אדם הנוהג לפי ההלכה הצדוקית יחשוש להיטמא בעקבות מגע עם פרושי שהוא נתקל בו מדי יום . המקורות אינם אומרים דבר על רתיעה שכזו של הצדוקים ממגע עם הפרושים ( והרי לא נשתמרו מקורות משל הצדוקים . ( השתמרו דווקא הדים לחששם של הפרושים והחכמים מספק טומאת 66 ראו לאחרונה , זוסמן , תש"ן , עמ' / 29 רגב , תשנ"ו ( א , ( עמ' 14 והספרות שם . 67 ממ"ת ב , ; 58-55 קימרון וסטרגנל , , 1994 עמ' 68 . 162-161 משנה , טהרות ח , ט . ראו גם שם , מכשירין ה , ט . 69 רגב , תשנ"ו ( א , ( עמ' . 21- 12 הנידה של הצדוקים ושל נשותיהם . עיקר הבעיה בפער בין דיני הטומאה והטהרה של הצדוקים והפרושים נוגע לעבודת המקדש . הצדוקים היו עלולים לטעון שהפרושים מטמאים את המקדש בשל הקלתם בדיני טומאה וטהרה , וכי אין הם מוכנים להשתתף בחילול קודש שכזה . אך כפי שכבר הזכרתי ( עמ' ( 89 אין כל רמז שכך הם אכן סברו , ול...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי