טומאת הניצוק

במשנת ידים מופיע ויכוח צדוקי-פרושי הקשור לטומאת משקין : 'אומרים צדוקים : קובלין אנו עליכם פרושים י שאתם מטהרים את הניצוק . אומרים פרושים : קובלין אנו עליכם צדוקים ! שאתם מטהרים את אמת המים הבאה מבית הקברות . ' רבים התקשו בשאלה מהו ה'ניצוק' שהצדוקים מטמאים ואילו הפרושים סוברים שהוא טהור . הפירוש שתומכים בו הפרשנים המסורתיים ורוב החוקרים המודרניים 61 ריב"ן מכיל כלל זה על טומאת כתבי הקודש גם בתוספתא , ידים ב , יט ( מהדורת צוקרמנדל , עמי . ( 684 62 לתופעה זו ברבדים קדומים יחסית ראו : משנה , עדויות ו , ג , ידים ד , ג . 63 מגילת המקדש נא , ; 4 ירין , תשל"ז , א , עמ' ; 162 ממ '' ת ב , ; 23-21 קימרון וסטרגנל , , 1994 עמי ; 155 באומגרטן , , 1980 עמי ; 163 זוסמן , תש"ן , עמי 64 . 32 משנה , ידים ד , ז . 65 לשינסקי , , 1912 עמ' ; 42-38 אלבק , תשי"ט , סדר טהרות , עמי ; 609 פינקלשטיץ , , 1962 עמי . 813-812 הוא שהניצוק הוא עמוד הנוזל שמערים מכלי טהור לכלי טמא . סלע המחלוקת הוא זה : האם כשמערים נוזל כגון מים , יין או שמן מכלי עליון טהור לכלי תחתון טמא , יכול הנוזל הנשפך מטה , כשהוא נטמא במגע עם הכלי ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי