האם עצמות בהמה טמאות?

אמנם תחילתה של משנת ידים ד , ו עוסקת בסוגיית טומאתם של כתבי הקודש , אך בהמשכה רבן יוחנן בן זכאי דן בטומאתן של עצמות בהמה : [ ... ] אמר רבן יוחנן בן זכאי : וכי אין לנו על הפרושים אלא זו בלבד ? הרי הם אומרים : עצמות חמור טהורים , ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים . אמרו לו : לפי 57 על פיגול ( בשר קרבן שזמן אכילתו חלף ) המטמא את הידיים ראו משנה , פסחים י , ט ( וראו להלן בהערה הבאה . ( 58 על הנומינליזם של הפרושים ( כלומר הגדרות חוקיות הנובעות מן ההכרה האנושית או מהחלטה משפטית ולא מן המציאות הטבעית ) ראו שוורץ , 1992 וכן להלן בפרק השישי , עמ' . 207-206 הנומינליזם מאפיין שתי גזרות נוספות שקבעו חכמים לעניין טומאת ידיים : ( א ) פסח , פיגול ונותר מטמאים את הידיים ( משנה , פסחים י , ט . ( נראה שכוונת גזרה זו למנוע את ביזיון בשר הקודשים ; ( ב ) בשר תאווה מטמא את הידיים . ראו : תוספתא , מעשר שני א , ט ( מהדורת ליברמן , עמ' ;( 245 תוספתא , נדה ט , יח ( מהדורת צוקרמנדל , עמ' . ( 652 ומדוע בשר תאווה מטמא אך עוף אינו מטמא ? מטרת הגזרה היא שיאכלוהו בסמוך למזבח . ראו ליברמן , תשנ"ג , ב , עמ' 719 והשוו רמב"ם ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי