הקטרת הקטורת ביום הכיפורים מחוץ לקודש הקודשים

על פי ספרות חז"ל , הצדוקים חלקו על הפרושים בנוגע לאופן הקטרת הקטורת בידי הכוהן הגדול בעת היכנסו לקודש הקודשים , בשיאה של עבודת יום הכיפורים 61 על מנחות הנדבה בויקרא ב א-י ראו : קדמוניות ג , ; 235 משנה , מנחות ה , ג ; ו , א ; ספרא ויקרא , דיבורא דנדבה , יא , א-ב ( מהדורת פינקלשטיין , עמ' ;( 76 אלבק , תשי"ט , סדר קדשים , עמ' ; 59 מארקס , , 1994 עמ' . 49-35 על כפילות העניינים לפי פירוש חז"ל ( ומגילת המקדש ) השוו.- הופמן , תשכ"ד , א , עמ' קס-קסא ; מילגרום , , 1991 עמ' . 394-389 יש להבהיר את ההבדל בין המנחה הנזכרת בויקרא ו ז-ט למנחת השלמים . הראשונה מובאת עם שמן ולבונה ( לעומת מנחה ' חרבה , ' כלומר ללא שמן ולבונה , ( ואילו לפי הלכות חז '' ל ומגילת המקדש מנחות העולה והשלמים ' ) מנחת נסכים' בפי חז"ל ) באות עם שמן אך ללא לבונה ( משנה , מנחות ה , ג , והשוו מגילת המקדש כ , . ( 10 מכאן שחז"ל ומגילת המקדש ניסו להפריד בין סוגי מנחות אלו . להצעה שונה לזיקת ההלכה לפסוקי התורה ראו נעם , תשנ"ז , עמ' . 251 62 על לחמי התודה ומרכיביהם ראו : משנה , זבחים ה , ז ; מילגרום , , 1991 עמ' ; 417-412 מארקס , , 199...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי