'ופרשו השמלה' - דברים ככתבם

בכתב יד אוקספורד של הסכוליון למועד י' בתמוז נאמר כי במקראות שפירשו הבייתוסים כלשונם נכלל גם הדין 'ופרשו השמלה לפני זקני העיר ( דברים כב יז ) - שמלה גמורה . ' מדובר כאן בדין המקראי של אדם שנשא אישה וטוען כי רימו אותו והיא איננה בתולה . הוראת התורה 'ופרשו השמלה' הייתה לסלע מחלוקת בין החכמים לבייתוסים . הבייתוסים סוברים שאכן יש לפרוש את שמלת הבתולה ולבדוק את סימני הדם , אם הנערה בתולה או שמא קיים חשד שזנתה בטרם אורסה . ואילו מתנגדיהם של הבייתוסים , ככל הנראה הפרושים , סברו שמדובר במטפורה בלבד הבאה לרמוז לבדיקה אחרת או להליך משפטי מדוקדק . אולם חז"ל לא היו תמימי רעים בכך . לדעת ר' ישמעאל 'ופרשו השמלה יחוורו דברים כשמלה , ' לעומתו , ר' עקיבא דורש 'הרי הוא אומר ופרשו השמלה לפני זקני העיר נמצא עדי הבעל זוממים . ופרשו השמלה , יבואו עדיו של זה ועדיו של זה ויאמרו דבריהם לפני זקני העיר . ' ר' ישמעאל ור' עקיבא מחזיקים בפירוש שונה מאוד מהפירוש המיוחס לבייתוסים . לעומת זאת , ושלא לפי דרך הדרש של ר' ישמעאל ור' עקיבא , גורס ר' אליעזר ( בן יעקב ? או שמא זהו ר' אליעזר בן הורקנוס ? ( שכוונת הצו 'ופרשו הש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי