הבת יורשת עם בת הבן

בתוספתא מובא ויכוח בין הבייתוסים לפרושים בנוגע לדיני ירושה י אומרין ביתותיים ( נ"א : בית סיין ) קובלני עליכם פרושים מה את בת בני הבא מכח בני שבא מכחי הרי יורשתני , בתי הבאה מכחי אינו דין שתרשני , אומרין פרושין לא אם אמרתם בבת הבן שכן חולקין עם האחין תאמרו בבת שאין חולקת עם האחין . [ ... ] 30 על דעתו של עבד השוו ו משנה , ראש השנה א , ז ; פינקלשטיין , , 1962 עמ' 31 . 286-284 על טבי ראו : משנה , ברכות ב , . ( אורבך , תש"ך , עמ' . 163 על 'עבדו של חבר' ראו בבלי , עבודה זרה לט ע"א . על הלכות עבדים ראו אורבך , שם . 32 הלשר , , 1906 עמ' ; 31-30 בלקין , , 1940 עמ' ; 90-89 אלבק , תשי"ט , סדר טהרות , עמ' 609 ( שגם מפנה לחוקי סולון באתונה של ראשית המאה השישית לפנה"ס ;( אורבך , תש"ך , עמ' . 162-160 לחוק הרומי ראו כהן , , 1966 עמ' , 233 הערה . 290 יש להניח שכמו חז"ל , גם הצדוקים העניקו לעבד את הזכויות המיוחדות שהתורה מקנה לו ( שמות כא כ ואילך ) שאינן אופייניות למשפט העמים בעת העתיקה . 33 תוספתא , ידים א , כ ( מהדורת צוקרמנדל , עמ' . ( 684 כתב יד פארמה של הסכוליון למועד כ"ד באב גורס : 'בעשרים וארבע ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי