עדים זוממים נענשים רק אם הנדון הוצא להורג בעקבות מזימתם

המשנה במסכת מכות מייחסת לצדוקים את ההלכה הזאת : אין העדים הזוממים נהרגין עד שיגמר הדין . שהרי הצדוקין אומרים : עד שיהרג , שנאמר 'נפש תחת נפש . ' אמרו להם חכמים : והלא כבר נאמר : ' ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו , ' והרי אחיו קים ! ואם כן , למה נאמר : ' נפש תחת נפש' ? יכול משעה שקבלו עדותן הרגו - ? תלמוד לומר : 'נפש תחת נפש , ' הא אינן נהרגין עד שיגמר הדין . מדובר כאן בעד זומם , שניסה להטעות את בית הדין ובאמצעות עדות שקר להפליל את הנאשם ברצח . החכמים המוצגים כבני זמנם של הצדוקים מתווכחים עמם וטוענים שהעד הזומם מוצא להורג בסוף המשפט , גם אם מזימתו נתגלתה מבעוד מועד , לפני שהסתיים המשפט , וחייו של הנאשם ניצלו . לעומתם , הצדוקים סוברים שעד זומם מוצא להורג רק אם הצליח להטעות את בית הדין ולהביא להריגת הנאשם . עמדה זו ש'אין העדים זוממין נהרגין עד שיהרג הנדון' מיוחסת לצדוקים גם בספרי לדברים , ובמכילתא דרבי ישמעאל ובמקבילות לה נאמר ששמעון בן שטח , בן 18 ראו לעיל בפרק המבוא , הערה . 19 ובאופן כללי יותר , נעם , תשנ"ז , עמ' . 220 19 ראו להלן בדיון בתפיסת הקדושה והפולחן , עמ' . 241-235 מקרה אחר של ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי