דין מידה כנגד מידה - כלשונו

בסכוליון למגילת תענית , למועד י' בתמוז , כתב יד אוקספורד , מיוחסת לצדוקים ולבייתוסים העמדה , שדין 'עין תחת עין' נוהג כפשוטו : בעשרה בתמוז בטילת ואעידאת את ספר גזרתא שהיו ביתוסין כותבין הלכות בספר [ ... ] דבר אחר , ספר גזירתא שהיו בייתוסין או' עין תחת עין , שן תחת שן , הפיל שן חברו יפיל שינו , סימא עין חברו יסמא את עינו ושניהן שוין [ ... ] אמרו להם חכמים , והלא כבר נאמר והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם , וכתיב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל , שימה בפיהם ולמדה זו מקרא , שימה בפיהם אלו הלכות . 1 להבחנה זו ראו למשל : לוקס וסקול , , 1983 עמ' 49 , 38 ואילך ; קלהון , , 1973 בעיקר עמ' 2 . 3-1 הקטע המובא לעיל חסר בכתב יד פארמה הנוהג לייחס הלכות כגון אלו לצדוקים . ראו : נעם , תשנ"ז , עמ' ; 218-217 , 213 הנ"ל , תשנ"א , בנספח , עמ' . 17-16 בשאלת מהימנות ייחוס נאמר כאן שהבייתוסים מפרשים את הפסוק 'נפש תחת נפש עין תחת עין שן תחת שן' וכו' כלשונו , כלומר , lex talionis המחייב ענישה גופנית ( retaliation ) של מי שחבל בחברו . בהמשך יובאו עדויות להתלבטויות ולהתחבטויות בפירושו של דין זה בקרב ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי