הזיקה ההלכתית בין הצדוקים והבייתוסים

לאחר שהתברר כי לא ניתן לזהות את הבייתוסים עם האיסיים או עם כת קומראן נותר 31 ראו דיונו של זוסמן , תש"ן , עמ' . 53-40 אשר לתאוריית 'בית [ א ] סיך , זוסמן גורס שדמיון זה בשמן של שתי הכיתות 'אין בו כדי להכריע' ( שם , עמ' ( 55 וכן [ ... ] ' וברור שאין כאן אלא השערה גרידא' ( שם , עמ' . ( 56 עם זאת זוסמן סובר כי זיהוי הבייתוסים עם כת קומראן יש בו התאמה 'לתמונה העולה מן המקורות כולם . ' דומני שדבריו מושפעים מן ההלכות המשותפות לכת קומראן ולצדוקים , אולם סבורני כי אם אמנם הייתה התאמה בין הלכות הצדוקים לאלו של כת קומראן , מן הדין היה לזהות את הצדוקים , ולאו דווקא את הבייתוסים , עם כת קומראן , והרי מכך אף זוסמן היה נרתע . הנימוק היחיד של זוסמן להנחתו שדווקא הבייתוסים ( ולא הצדוקים ) זהים עם כת קומראן הוא תאוריית 'בית [ א ] סיך , אך כאמור לא ניתן לקבלה . לשקול את שתי האפשרויות האחרות . כאמור , רוב החוקרים סבורים ש'בייתוסים' אינו אלא שם אחר ל'צדוקימ' או ענף מסוים של הצדוקים , ואינם רואים הבדלים הלכתיים בין הצדוקים לבייתוסים . דעה זו נובעת בעיקר מן העובדה שבספרות חז"ל יש מקבילות וחילופי נוסחאות שיש ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי