האם יש לזהות את הבייתוסים עם האיסיים וכת קומראן?

כבר במאה השש עשרה סבר ר' עזריה מן האדומים שיש לזהות את הבייתוסים עם האיסיים , כיוון שמצא דמיון בין השם 'ביתוסים' - ובנוסחים אחדים 'בית סין' - לשם 'איסיים . ' יהושע מאיר גרינץ הוא שהקים לתחייה סברה זו , ולאחריו הסתמך עליה גם דניאל במחקריו על 'ההרודיאנים' שבברית החדשה , והיא זכתה לתהודה ולהשפעה במאמרו החשוב של זוסמן , שקשר את הבייתוסים לכת קומראן והלכותיה . ר' עזריה מן האדומים , ובעקבותיו גרינץ וזוסמן , ביקשו בעצם לפתור בעיה היסטורית . כיצד זה שחז"ל אינם מזכירים כלל את האיסיים ? הרי יוסף בן מתתיהו מזכיר שוב ושוב שלוש כיתות מרכזיות , פרושים , צדוקים ואיסיים , ומן הדין שחז"ל המרבים לציין את שתי הכיתות הראשונות , יזכירו גם את האיסיים . כך עלתה האפשרות שבספרות חז"ל יש כינוי עברי שונה מעט משמם היווני של האיסיים | y 01 . ) . ( 'Eacn אלא שגרינץ וזוסמן הפכו את סברתו של ר' עזריה מן האדומים למורכבת יותר . הם הניחו שהאיסיים זהים עם כת קומראן , וכך בעצם ביקשו לזהות את הבייתוסים שבספרות חז"ל עם כת קומראן . יש לבחון תזה זו על כל צדדיה כדי לברר אם אמנם יש נקודות דמיון בין האיסיים וכת קומראן לבין הביי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי