יברך אתכם אל עליון ויאר פניו אליכם ויפתח לכם את אוצרו הטוב אשר בשמים להוריד על ארצכם גשמי ברכה טל ומטר יורה ומלקוש בעתו ולתת לכם פרי תנובות דגן תירוש ויעהד לרוב והארץ תנובב לכם פרי 1 ע ודנים ואכלתם והדשנתם‭...‬ ספר המלחמה, ‭,11014‬ קטע 1 (ראו לעיל, עמי ‭(337‬