: הטקסט יחידות בין לרווחים לב שימו . יג - יב טורים ‭, IQM ,‬ המלחמה מגילת ‭' 323 (‬ עמ ,ן להל ראו ( ותק רי ושורות ק רי הושאר ן שסופ שורות