מנחם קיסטר ספרות החכמה בקומראן

בראשית פרסום מגילות קומראן ניסו החוקרים להסביר מדוע אין בקומראן ספרות חכמה . בינתיים נמצאו ופורסמו כמה וכמה חיבורים חשובים וארוכים מקומראן שהחוקרים כוללים בסוג ספרותי זה . אולם אופיים של חיבורים אלו , קשרם לחיבורים אחרים , השאלה אם יש לראותם כ'כתתיים' אם לאו ומקומם בתולדות ספרות החכמה - שנויים במחלוקת , בין השאר משום שטקסטים אלו הם מן החידתיים ביותר שנמצאו בקומראן מצד לשונם וסגנונם . במאמר זה לא אנסה לפתור את כל השאלות העולות מטקסטים אלו , ואף לא אנסה לשרטט תמונה שלמה של האידאולוגיה שלהם . תחת זאת אנסה להעמיד את ההקשר הכללי שבתוכו נכתבו לדעתי , ולהפגיש את הקוראים אתם , עם תוכנם ועם הקושי לעמוד על עיקרם החמקמק . בדרכנו נראה תופעות הקשורות לעריכה ולהעתקה של טקסטים ולשימוש במטבעות לשון לצרכים משתנים , תופעות מרתקות שאינן מיוחדות רק לספרות החכמה . א בספרי החכמה המקראיים המובהקים , משלי , איוב וקהלת , שונים זה מזה במידה ניכרת . העצות המעשיות , המועילות , של ספר משלי אינן דומות לדיונים המעמיקים והמיוסרים בבעיית הרע בספר איוב , ושני אלה נבדלים מהרהוריו של קהלת . ואולם קווי הדמיון בין ספרים אל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי