מגילת ישעיה השלמה, פרק לח (השלמת פסוקים כא-כב בשוליים)