) רדובן זאב : צילום ( המגילות טעיק מ רבים נמצאו שבה ,ןומראק ב 4 מערה פנים