מגילות קומראן מבואות ומחקרים

W n ממלות קומראן היד אחת התגל י יות החשובות מותר במאה העשרים,- הזא יער תחוס מחקר חדש , והשפיע עמוקות על מחקרס של תחומים אחרים : הספרות היהודית הקדומה , ההיסטוריה של ימי בית שני , נוסח המקרא , פרשנות המקרא הקדומה , הספרות התלמודית , הנערות , הלשון העברית ועוד . החופר החרש שנתגלה - הכולל כמה מגילות כםעב השתמרות טוב ואלפים רבים מספור של קטעים קטנים , ורידים ( חירת"ם לעתים קרובות ) של מגילות - האיר כאור חרש את כל התחומים הללו , פתר שאלות ישנות והעלה שאלות חדשות , באופן פרדוקסלי כעשרות השנים האחרונות הטקסטים מקומראן , הכתובים כשפתי של הקורא העכרי והם חל ק מתרכותו , היו מישים לו פחות מלקוראי שפות לועדות , ' לרשותם של אלו עמדו ספיי מבוא מפורטים ותרגומים של הטקסטים הללל . הספר שלפנינו מבקש לתקן חסרון זה . שלושים המאמרים שנכתבו כמיוחד לספר , פרי עמס של npin מגילות כעלי שם , מעמידים מבוא מקיף לטקסטים מקומראן , סגנונם ועולמם . המאמרים עוקקים במגוון רחכ של נושאים , וכהס : התגליות הארכאולוגיות,- המגילות המקראיות' סקירתן של מגילות חשובות וסזגות מרכזיות , ' עולמם של כתבי קומראן — כתתיות , תאולוגיה , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי