רשימה ביבליוגרפית

אשכול , לוי , כחבלי התנהלרה , תל אביב , עם עובד , תשי"ט . אשכול , לוי , במעלה הדרן , תל אביב , עיינות , תשכ"ו . אשכול , לוי , נדיח , אדמה , תל אביב , תרבות וחינוך , . 1969 . Christman . Henry M . ( Ed . ) , The Slate Papers ofLevi Eshkol , NY , Funk fr Wagnalls . 1969 ספרי מקורות ארז , יהודה ( עורך , ( ספד רעליה השלישית , א-ב , תל אביב , עם עובד , . 1964 בךהלל הכהן , מרדכי , מלחמת העמים , א-ב , ירושלים , יר יצחק בן צבי , תשמ"א-תשמ"ה . דנדי הכנסת , המדפיס הממשלתי . ועידת העשרים של "הפועל הצעיר" בפתח תקוה , תל אביב , תרפ"ז . חבס , ברכה ( עורכת , ( ספד העליה השניה . תל אביב , עם עובד , תש"ז . שאלתיאל , אלי ( ערך וכתב מבואות , ( דלז בן-גררץן , ראש הממשלה הראש 1 ן , מכחד ו / עלדלת , ירושלים , ארכיון מדינת ישראל , הסדרה להנצחת וכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ( עורכת הסדרה ימימה רוזנטל , ( תשנ"ז . שרת , משה , יומן אישי , תל אביב , Hadawi , Saini ( Ed . ) , United Nations Resolutions on Palestine 1947-1966 , Beirm , The Institute lor Palestine Studies , . 1978 1967 . 1964-1967 , Washington ...  אל הספר
ישראל. ארכיון המדינה