כרזה של מפא"־ המביעה תמיכה בהנהגת היישוב הכלואה במחנה לטרון, 1946