העמוד הראשון של גיליון "הפועל הצעיר" שבו התפרסם מאמרו של לוי שקולניק