"החלוץ" בברית המועצות - הננת הקרקע לנטיעת טבק בקבוצת תל ח־ בילטה, 1924