הגבורה האמיתית,ח" שיתוף ועמל. סרומפלדור חולם על קומונר. יו0ף