ואולי: המשוררת רחל נתנה את הטון, יהודה ^רת את המנגינה