ותיקים מול בני קיבוץ, העולם החזק, איור: בצלאל צורי, תל יו0ף