בחופזה עם הדור הבא, חברי גבעת חיים, ל^א הברים . הארבעים המתנדב-ם