ה0נדר נו0ע, גפירים בפעולה, קיבוץ נען, שנות הטלולים