ו1מונה גו: מדליץ זהב לרנל הולדת תינוק, עם סצינות מחיי דוד. אמשטרדם nan