ציור ‭:5‬ חמש סצינות מחיי דוד בעמוד השער של "סטדא דעניעותא דיעקב‭."‬ אמשטרדם 669 ו