פרק שלושה־עשר נעים זמירות ישראל

חז"ל , שביקשו לראות את דוד בצלמם ובדמותם כתלמיד חכמים מובהק , לא ויתרו , עם זאת , על כינורו , אך כיוון שאין עיתותיו של תלמיד חכם , ומה גם מלך , פנויות לפריטה עלי כינור , הרי כינורו מנגן מאליו : ... " כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד , וכיוון שהגיע חצות הלילה , בא רוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו , מיד היה עומד ועוסק בתורה עד עלות השחר " ... ( בבלי ברכות ג ע"ב . ( בדמיון העם נחרת עמוקות רישומו של דוד המנגן . כך , לדוגמה , בפסיפס מבית הכנסת בעזה , מראשית המאה השישית לספירה , נראה המל ך דוד ישוב על כס מלכותו , מנגן בנבל , וסביבו — כמו היה אורפיאוס — בעלי החיים השבויים בקסם נגינתו . אפשר שנשתלבה בתמונה זו גם התפיסה החזונית של המלך הדוידי לעתיד לבוא , "חוטר מגזע ישי" ( ישעיה יא , ( מראה הנער הקטן ( הוא המלך ) הרועה את בעלי החיים הסרים כולם למרותו וחיים זה עם זה בשלום ובשלווה : "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ " ... ( פס' ו ז . ( החיבה לדוד המנגן נובעת , מן הסתם , מן העובדה שכך היכרנוהו בעודנו נער כפרי תמים הנלקח מאחרי צאנו אל חצר המלך שאול , להסיר את הרוח הרעה מעל המלך הנענה ( שמ"א טז , י...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי