פרק אחד־עשר ירושלים — עיר דוד

בחירת דוד וביתו ובחירת ירושלים כרוכות זו בזו במזמור עח , שעניינו במאיסת ה' במקדש שילה ובית אפרים ובמעבר ההגמוניה לירושלים ולבית דוד ; "ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב . ויבן כמו רמים ( במרומים (? מקדשו כארץ יסדה לעולם . ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן . מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו . וירעם כתום לבבו ובתכונות כפיו ינחם" ( פס' סח עב . ( ואכן , המבקש להתחקות אחר המקום שתפסה ירושלים בתולדות האומה ובלבה בתקופת המקרא , יגלה כי עד ימי דוד קדמו לה בבכורה ובקודש ערים אחרות . בסיפורי האבות שבספר בראשית ניכרת מרכזיותם של מקומות פולחן אחרים : בשכם קבע אברהם את תחנתו הראשונה בארץ , ובה הקים מזבח ראשון לה' ( בראשית יב , ו ז . ( גם יעקב השב מפדן ארם חונה לראשונה בשכם , ואף קונה נחלה במקום ומקים מזבח ( שם לג , יח כ , ( ודומה שאי אפשר לו לאדם להיכנס לארץ בלי לעצור תחילה בשכם ולהקים בה מזבח 1 יהושע המכניס את בני ישראל לארץ מקים אף הוא מזבח בשכם ( יהושע ח , ל לה , ( וכך ממלא אחר דברי משה ( דברים כז . ( מקום פולחן רב חשיבות במיוחד הוא בית אל ; זו היא תחנתו השנייה של אברהם בנדודיו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי