פרק שמיני בין גבורת דוד לגבורת אלוהיו

בשל המקום שיקנה דוד לעצמו בתולדות עמו וארצו — מגן , מושיע ומרחיב גבולות — חפצים רושמי קורותיו להטביע בו את חותם הגיבור כבר מנעוריו . בסיפור שבו מבקשים עבדי שאול מנגן למלך האומלל שולבו , כאמור לעיל בפרק שלישי , כמה מילים שפניהן לעתיד והן מונות את תכונות הנער אשר תצאנה אל הפועל רק בבגרותו : "וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר וה' עמו" ( שמ"א טז , יח . ( כבר כתוב זה , המשווה חשיבות יתירה לגבורת דוד , מדגיש עם זאת כי זו לא תיתכן ללא תמיכת אלוהיו בו : "וה' עמו . " בעיצוב נצחונו הראשון של דוד הנער בקרב עם גלית הפלישתי , ניכר חיבורן של גבורת האדם וישועת אלוהיו , גם אם משתקף באותו מעשה מתח מסוים בין שני היסודות הללו . קודם שנבחן סיפור זה נציין , כי מעשה הנצחון על גלית מיוחס לגיבור אחר בנספח לספר שמואל , לגיבור מגיבורי דוד : "ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים ויך אלחנן בן יערי אורגים בית הלחמי את גלית הגיתי ועץ חניתו כמנור אורגים" ( שמ"ב כא , יט . ( גם בסיפור דוד וגלית שבשמ"א יז נאמר על הגיבור הפלישתי "וחץ חניתו כמנור אורגים" ( פס' ז , ( ובכלל דומה כי בסיפור רחב זה נמצא קווים נוספים שזיקה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי