מבנה הספר

בספר זה ייבחנו התחומים השונים בכלכלת ממלכת יהודה בתקופת הברזל ב - המאה הט' לפנה"ס עד ראשית המאה הו' לפנה"ס - לאור הממצא הארכאולוגי והטקסט המקראי . מודלים המתארים את אופייה של הכלכלה הקדומה יסייעו גם הם להעמיד תיאור רחב ומקיף של אופייה של הפעילות הכלכלית ביהודה . הפרק הראשון מסכם את המחקר התאורטי העוסק בחקר הכלכלה הקדומה . שאלת המפתח לעניין זה היא אם התפתחה כלכלת שוק לפני המאה הד' לפנה"ס . בפרק זה מוצגות שתי הגישות העיקריות , הסובסטנטיבית והפורמליסטית , הנוגעות לסוגיה זו . תחום נוסף הנגזר מן התאוריות הכלכליות הוא מחקר מנגנוני הסחר . בשל חשיבותו של המסחר בכל פעילות כלכלית פותחו מודלים רבים המתארים את הדרכים שבהן המסחר יכול להתבצע ואת משמעויותיו התרבותיות , החברתיות והמדיניות . הפרק השני עוסק בענפי הייצור שהתפתחו בממלכת יהודה . עבודת האדמה 33 ספראי , תשנ"ד , עמ' 34 . 163-160 למשל : רלמן , ; 1939-1932 אביצור , ; 1966 תשל"ו ; . 1976 הייתה ענף הכלכלה העיקרי בחברה הקדם תעשייתית . ראיה לכך הם ענפי הייצור העיקריים של ממלכת יהודה אשר גם הם היו מבוססים על חקלאות . בפרק זה אסקור את ענפי הייצור : א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי