אופייה של הפעילות הכלכלית על פי המקרא

החוק המקראי מביא לידי ביטוי בצורה שיטתית , מפורטת וממוקדת את הערכים החברתיים כלכליים שביקש המחוקק להנחיל לחברה . לעומת זאת המציאות הכלכלית לאשורה כפי שבאה לידי ביטוי בפועל נלמדת מפסוקים אחדים המתארים פעילות כלכלית ואשר פזורים ספורדית בטקסט המקראי . ענפי הייצור העיקריים ובהם גידול הדגנים , גידול הגפן וייצור היין והפקת שמן הזית מוזכרים פעמים רבות במקרא ( כגון דברים ח ח ; כח נא ; שמואל א , כה יח ; מלכים א , יז יב ; מלכים ב , יח לב ; ישעיה ה א ; טז י ; ירמיה מ יב ; הושע יד ח , ( ואילו שאר הפעילויות הכלכליות כמעט אינן מוזכרות . מכל האיסורים הרבים בתורה רק באחדים ניכר ניסיון לעצב את חיי הכלכלה . למשל : איסור לקיחת ריבית - 'וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך והחזקת בו גר 15 ואלו הם כמה ממחקרי היסוד העוסקים בארכאולוגיה חברתית : בינפורד , ; 1972 קלארק , ; 1973 רדמן ואחרים , ; 1978 הודר , ; 1995 הודר והטסון , . 2003 המחקרים המוכרים ביותר בתחום זה הם אלו : זינגר אביץ , ; 1996 לוי , ; 1995 פאוסט ומאיר , ; 1999 פאוסט , 1999 ; 1999 א ; תשס"ה . 16 וראו לדוגמה את הדיון בשאלת 'הכרונולוגיה הנמוכה' המובא בעשור ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי