תוכן העניינים

שלמי תודה ז מבוא 1 ספרות המחקר 1 .. אופייה של הפעילות הכלכלית על פי המקרא 5 .. המקורות הארכאולוגיים ללימוד אופייה של הפעילות הכלכלית 8 .. הכפר הערבי - מקור ללימור אופייה של הפעילות הכלכלית 9 .. מבנה הספר 11 .. פרק ראשון : ארכאולוגיה כלכלית מהי 13 התאוריה הכלכלית על פי הגישה הסובסטנטיבית 14 .. התאוריה הכלכלית על פי הגישה הפורמליסטית 15 .. מנגנוני הסחר - מודלים נבחרים 16 .. בעיית המחסור ובעיות היסוד בכלכלה 18 .. הדרכים לפתרון בעיית המחסור 19 ,. הריבוי הדמוגרפי ובעיית כושר הנשיאה 21 .. שאלות לחקר בעיות היסוד בכלכלת ממלכת יהודה 24 .. פרק שני : ענפי הייצור 27 גידול הדגנים 29 .. גידול הגפן וייצור היין 31 .. גידול הזית ותעשיית שמן הזית 35 .. עצי הפרי 42 " תעשיית הבשמים 44 .. מרעה הצאן 47 .. גידול הבקר 50 .. תעשיית כלי החרס 51 .. תעשיית המתכת 54 .. ההתמחות הכלכלית בממלכת יהודה 55 .. סיכום 59 .. פרק שלישי : הפעילות המסחרית 61 מערכת הדרכים 62 .. הייררכיית היישובים וקשרי המסחר 66 .. מקומות המסחר 67 .. אמצעי התשלום 75 .. סיכום 81 .. פרק רביעי : המסחר הביךלאומי במאות הט - ' ח' לפנה"ס 83 כלי חרס מיו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי