דוברי הועד הפועל בישיבה לרגל החילופים בראשות המוסד ואישור תוכנית העבודה השנתית