איגרת שנשלחה מירושלים לקהילה היהודית במצרים (מאוסף הגניזה הקהירית בספריה הבריטית בלונדון)