מסלול 32 לעץ גונן ולנחל חמרל ‭,1‬ תחילת מסלול; סימון כחול ‭.2‬ הפניה במקביל לוואדי ‭.3‬ עין גונן (עין מאמון‭;(‬ סוף מסלול א' ‭,4‬ מוצב עורפיה ‭,5‬ הגשר ההרוס על נחל חמדל ‭.6‬ המפל; סוף מסלול בי ‭.7‬ מסעף נוטרה