מסלול 31 לדולמנים, עין ברכה ותל אנפה ‭.1‬ הצומת ‭.3-2‬ דולמן ‭,4‬ גשרון נחל קליל ‭.5‬ העליה לבריכות ‭,6‬ קצה הדרך, מסלול רגלי ‭.7‬ עין ברכה ‭.8‬ הגשרון ‭.9‬ תל אנפה ‭.10‬ עץ אנפה ‭.11‬ הפניה בדרך לתל אנפה