אטריום הכנסיח הצפונית. מימין (מדרום) לאטריום חיו חדרים חקשוריס בפולחן, כגון הפרותזיס, שבו נתקבלו המנחות וחדרי חמנור. כמרכז האטריום העמוד שעליו ישב נזיר מתבודד.