חכנסיח המרכזית נבנתה כאשר הרבעים התיכוניים כבר עמדו על תילם. לכן נאלצו מתכנני חכנסיח לוותר על הקצאת מקום לאטריום, והסתפקו בנרתכס הנפתח לררווב.