כותרת מזוזת שער ובר! יונח חשותח מגביע. במקורו חיח העיטור צבוע אדוס.