בניין ‭,xn‬ חצר אגף חמנוריס. האומנת חכבדח שבחזית נשאת את המרפסת שאיפשרח לעלות לקומח חשניח.