באבני וחסכונית האדריכלות גזית . חקירות חנבטית מהוקצעות נבנו באבני החיצוניים מצטיינת , בעוד גוויל בבניית . נבנו שקירות בדרן תועלתית הפנים כלל ;