המגדל חרומי מסוף חמאת חגי לסרו"נ. אינו נופל בבנייתו מן חבנייח חנבטית.