טכס חפתיחח חרשמית של אתר עבדת מטעם "רשות רוגנים הלאומיים‭."‬