למעלת! עבדת. מראח האקרופוליס חנבטי-ביזנטי והרובע הרומי מדרוס-מזרח.