העזר שנבנה ביחידת הוויזינט על בסיס מפת שלל )עמוד קודם(