תוצאות הבחירות במל"מ - 2004

17   בדצמבר   2004 ה   בטבת   תשס"ה 4300 / 04 לכבוד נשיא   המל"מ ,   מאיר   עמית פורום   הועד   הפועל הנדון :   דו"ח על תוצאות הבחירות בעמותת המל"מ - דצמבר 2004 כללי א .   הבחירות   בעמותת   המל"מ   התקיימו   באמצעות   הדואר   בחודשים   נובמבר-דצמבר   . 2004 ב .   מועד   אחרון   להגעת   טופסי   ההצבעה   לועדת   הבחירות   נקבע   ל12-   בדצמבר   . 2004 ג .   ועדת   הבחירות   התכנסה   ב13-   בדצמבר   בשעה   10 : 00   והחלה   בבדיקת   המעטפות   שהגיעו   עד   למועד   זה   ובספירת   הקולות . משתתפים ד .   ועדת   הבחירות :   יצחק   חופי     -   יו"ר ,   שמעון   אביבי ,   גד   אבינר ,   חיים   בן-עמי ,   איה   כהן-אביעד   ורכזת   הועדה     -   נטע   זיו-אב . ה .   מסייעים   טכניים   בהתנדבות :   מיכאל   גולני ,   גיורא   מעוז ,   יונה   מרגלית   ותחיה   עפרוני . בדיקת הזכאות להצבעה ו . מספר   המעטפות   שהגיעו   )  1134    - מתוך   כ 3 , 300-   חברי   עמותה   והמשפחות   השכולות . ( ח .   מספר   המעטפות   שנפסלו   37   -   לפי   הפירוט   הבא :  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר