הערות

לחלק ראשון פרק ראשון : על בדידותו של יהודי בזמננו מקורו של מושג החילוניות בהבחנה שריחה מקובלת בכנסיה הנוצרית מרא שיתה בין התחומים המצויים במישרין תחת מרותה כמיצגת סמכות שמימית , לבין תחומים שהשאירה בידי רשויות אנושיות גרידא . במובן הזה יש להגדיר את החילוניות בדרך שלילית כתנועה השואפת לבטל את הפנסיה או להגביל את מרותה ואת התערבותה בכלכלה , בחברה ובתרבות בהיקפה הרחב . אין זו בהכרח תנועה אנטי דתית , אם מובנה של דת הוא אמונה ואורח חיים שאדם מחזיק בהם לרצונו . משום כך לא רק שדתיות יכולה להתקיים בחברה חילונית , אלא גם תיתכן דתיות חילונית . כלומר : דתיות בלתי כנסיתית המכבדת את חירותו של כל יהיר לבחור בה או להתרחק ממנה . בתחום הדת תובעת החילוניות סובלנות ביחסים בין הדתות וביחסים שבין דתיים ולא דתיים . מעבר לקביעה השלילית איננו יכולים להציע הגדרה לחילוניות כהשקפת עולם חיובית כוללת , או כאורח חיים מוגדר באופן אהד . יש השקפות חילוניות רבות ומנוגדות והן מתגלות באפנים שונים בחיי הכלכלה , המשפט , המוסר והמדיניות . אף"על-פי כן נראה לי כי החילוניות המערבית בכל גילוייה מבוססת על העניו האחד של ריבונות...  אל הספר
עם עובד