רשימת מקורות

אבני-שיין , ח . ( תשס"ח . ( השיח המטא-פרגמאטי בשיחות עם ובין ילדים . חיבור לשם קבלת התואר דוקטור בפילוסופיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים . אוסטין , ג . ( 2006 ) . ' איך עושים דברים עם מילים ( תרגום : ג . אלגת . ( תל-אביב : רסלינג . ( פורסם לראשונה בשנת ( . 1962 ארם , ד . ( תשס"ג . ( אינטראקציה הורים-ילדים והתפתחות ניצני אוריינות : עדויות מחקריות בזכות גיוון הפעילות . בתוך פ . ש . קליין וד . גבעון ( עורכות , ( שפה , למידה ואוריינות בגיל הרך ( עמ' . ( 185-157 תל-אביב : רמות . בלום-קולקה , ש . . ( 2000 ) סיפר , סיפור ומספר באירועים סיפוריים במשפחה . בתוך נ . פלד-אלחנן ( עורכת , ( דרכים לאוריינות : מדיבור לסיפור , כרך 2 ( עמ' . ( 143-101 ירושלים : כרמל והמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין . בלום-קולקה , ש . ( תשס"ב . ( מבוא : סוגות של שיח אורייני דבור - היבטים התפתחותיים וביןתרבותיים . סקריפט , . 25-9 , 4-3 בלום-קולקה , ש . . ( 2006 ) " אני אספר לך את כל הסיפור עכשיו : " זמן דקדוקי וזמן בדיוני בסיפורי שיחה של ילדים . בתוך ר . בן-שחר וג . טורי ( עורכים , ( עברית שפה חיה , כרך 4 ( עמ' . ( 53-33 תלא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית